จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีนครบวงจร


Superb Supply Service for Screen

เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีน และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดแบบครบวงจรมานานกว่า 50 ปี โดยจัดระบบการ บริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ยังมีบริการจัดอบรมการพิมพ์สกรีน และการแก้ไข ปัญหาทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์


วิสัยทัศน์

เป็นองค์การจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม และความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


พันธกิจ

สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน สร้างสรรสิ่งแวดล้อมที่ดี และช่วยเหลือสังคม

วัฒนธรรมองค์การ 3 กลุ่ม 18 ประการ
กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
การเรียนรู้ขององค์การและของเพื่อนร่วมงาน


กลุ่มที่ 2 เกี่ยวกับวิธีคิด

ใช้สติ ปัญญา เป็นหลักในการทำงาน
การจัดการเพื่อนวัตกรรม
การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน
กระบวนการถัดไป คือลูกค้าของเรา


กลุ่มที่ 3 เกี่ยวกับวิธีการทำงาน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ดำเนินการจัดการแบบ PDDLI
จัดการด้วยข้อมูลจริงในสถานที่จริง
แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
ใช้กรรมวิธีทางสถิติ
จัดลำดับความสำคัญ
จัดการเวลาอย่างมีคุณค่า
สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ


ค่านิยม

ถูกต้อง = โปร่งใส มีจรรยาบรรณ ตรวจสอบได้
ถูกใจ = ยึดถือความประทับใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
ถูกเวลา= จัดการรอบเวลาต่างๆ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว แข่งขันได้
ถูกหลัก = จัดการด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น
เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม


คู่มือจรรยาบรรณ

รางวัล
รางวัล

รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Award
ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
รางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบ
รางวัลชนะเลิศการประกวด SMEs แห่งชาติ
เกียรติบัตรบรรษัทภิบาล SMEs
รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี “ประเภทธุรกิจขนาดกลาง” การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาพัฒนาสังคม ด้านส่งเสริมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
รางวัลปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
โรงงานสีขาว
เกียรติบัตรความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ สภากาชาดไทย
รางวัลองค์กรต้นแบบคุณภาพ แห่งความสุข จังหวัดปทุมธานี


รางวัลด้านการจัดการคุณภาพ

TQC (Thailand Quality Class)
TQM Best Practices Award
KANO Award
PM Award (Prime Minister’s Export Award)
Thailand Trusted Quality
สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
สถานประประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ
รางวัลสถานประกอบกิจการสร้างเสริมสุขภาพ “ระดับก้าวหน้า”
รางวัลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ “ระดับต้น”
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
ประกาศเกียรติคุณ “ระดับทองแดง” โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

การบริการ
การบริการลูกค้า

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ยินดีบริการท่านผู้มีอุปการะคุณ ในเรื่องข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การบริการ จัดส่งสินค้า การบริการหลังการขาย ฯลฯ โดยขอความกรุณาท่านติดต่อพนักงานของเราได้ที่ สำนักงานปทุมธานี สำนักงานเอกชัย, สำนักงานปทุมวัน


เราขอเรียนเสนอรายการบริการลูกค้าดังต่อไปนี้

ข้อมูลคุณสมบัติสินค้า สอบถามบริการหลังการขาย การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ การแจ้งให้พนักงานขายเข้าพบ การสอบถามกำหนดจัดส่งสินค้า การทดสอบสินค้ากับวัสดุพิมพ์ของท่าน การแก้ไขรายการสั่งสินค้า และเวลาจัดส่ง เรายินดีรับทราบข้อเสนอแนะเรื่องการบริการของฝ่ายขาย และฝ่ายบริการจัดส่ง พร้อมเรื่องคุณสมบัติสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ท่านกรุณาแจ้งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความขอบคุณยิ่ง


การสนับสนุนทางเทคนิค

เรายินดีบริการข้อมูลเทคนิคเรื่องการพิมพ์ Screen, PAD, INKJET, LED และการออกแบบ - ผลิตบรรจุภัณฑ์ พร้อมการเคลือบเงา - ด้านสิ่งพิมพ์ การจัดอบรมการพิมพ์ และการบริการ ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการ โดยเรามีความมุ่งมั่นในการบริการจัดหาข้อมูลให้ตรงตามความประสงค์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ ด้วยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างสรรค์แนวคิด แนวร่วม แนวทาง ในลักษณะ ร่วมรักษาสภาวะแวดล้อมClean&Green โดยขอความกรุณาท่านติดต่อพนักงานขาย เพื่อรับทราบความต้องการของท่าน ด้วยความขอบคุณยิ่ง

มาตรฐาน

ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 & OHSAS 18001
มาตรฐาน REACH, RoHS, EN71-3
มาตรฐาน SONY GREEN PARTNER
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T ระดับแพลทินัม

CBG NEWS