เกี่ยวกับเรา

All about us

AutoMov

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีน และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดแบบครบวงจรมานานกว่า 50 ปี

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม และความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ

สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

News

AutoMov
12 Apr

AutoMov
16 Apr

ฉีกข้อจำกัดที่เฟล็คทำไม่ได้

ฉีกข้อจำกัดที่เฟล็คทำไม่ได้

AutoMov
16 Apr

สร้างปัญญาด้วยสติ

Chaiyaboon Level 02 edit

© Automov - Design by @themesflat. All Rights Reserved.