Chaiyaboon 

PRODUCTS CLEANER (2941)

CONTACT US

CLEANER (2941)

น้ำมันล้างหมึกพิมพ์ 2941

คุณสมบัติทั่วไป
สำหรับล้างหมึกพิมพ์ทุกชนิด เช่น ACG, CRD, DPG, EPA, FPV, GPV, GPVL, MPV, NPE, NYE, NYL, PAB, PPG, PLP, PPN, PPR, PPU, PTS, TPG, TPV, UNG, UVCD, UVPE, UVPP, และ VVC (การล้างสำหรับหมึกพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ กรุณาศึกษาจาก PI-Sheet ของหมึกพิมพ์ประเภทนั้นๆ

TH EN