Chaiyaboon 

PRODUCTS RETARDER (2939)

CONTACT US

RETARDER (2939)

น้ำมันกันตัน 2939

คุณสมบัติทั่วไป
สำหรับผสมหมึกพิมพ์ CRD, FPV, GPV, GPVL, MPV, NPM, NYE, NYL, PPR และ TPV (การผสมสำหรับหมึกพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุกรุณาศึกษาจาก PI-Sheet ของหมึกพิมพ์ประเภทนั้นๆ)

TH EN