Chaiyaboon 

PRODUCTS SCREENFIX (SFX)

CONTACT US

SCREENFIX (SFX)

กาวทากรอบสกรีน

คุณสมบัติทั่วไป
กาวทากรอบประเภทแพ็คเดียว และแพ็คคู่เหมาะกับกรอบโลหะ, กรอบสกรีนอลูมิเนียมและกรอบไม้ใช้งานง่ายเมื่อแห้งเนื้อกาวทากรอบเนียลเรียบแห้งเร็ว

TH