Chaiyaboon 

PRODUCTS CLEANER (2940)

CONTACT US

CLEANER (2940)

น้ำมันล้างหมึกพิมพ์ (2940)

คุณสมบัติทั่วไป
สําหรับล้างหมึกพิมพ์ทุกชนิด เช่น ACG, CRD, DPG, EPA, FPV, GPV, GPVL, MPV, NPE, NYE, NYL, PAB, PPG, PLP, PPN, PPR, PPU, PTS, TPG, TPV, UNG, UVCD, UVPE, UVPP, UVPV และ VVC (การล้างสําหรับหมึกพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ กรุณาศึกษาจาก PI-Sheet ของหมึกพิมพ์ประเภทนั้นๆ)

TH EN