Chaiyaboon 

PRODUCTS RETARDER

CONTACT US

RETARDER

น้ำมันผสมหมึกพิมพ์แห้งช้า RETARDER

คุณสมบัติทั่วไป
สําหรับผสมหมึกพิมพ์สกรีนเชื้อน้ํามัน เพื่อปรับความข้นเหลวของหมึกที่จะพิมพ์ให้เหมาะสมกับการพิมพ์แต่ละครั้ง (การเลือกใช้น้ํามันผสมหมึกพิมพ์กรุณาศึกษารหัสสินค้าที่เหมาะสมจาก PI-Sheet ของหมึกพิมพ์ประเภทนั้นๆ)

TH EN