Chaiyaboon 

CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD

CONTACT US

เครื่องตัด Cameo V3


Property
เครื่องตัด Silhouette Cameo V3
พื้นที่การตัด
12 x 24” (30.5 x 61 cm) ใช้แผ่นรองตัด
12 x 10” (30.5 x 3 M) ไม่ใช้แผ่นรองตัด
ขนาดตัด A3 และ A4


TH