Chaiyaboon 
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีนครบวงจร
    Superb Supply Service for Screen

CONTACT USกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส [สำนักงานใหญ่ปทุมธานี]
26/9 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทร : 02-533-2533, 02-994-5199
แฟกซ์ : 02-533-2449, 02-994-5180

บจก. ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส [ปทุมวัน]
56/21-25 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-215-5512, 02-216-3050-61
แฟกซ์ : 02-214-4760, 02-612-3730

ลูกค้าสัมพันธ์   02-994-5199, 02-533-2533 ต่อ 191
สำนักงานใหญ่ปทุมธานี  ฝ่ายขาย ต่อ 149, 125, 106
                           ส่วนขายเงินสด ต่อ 150, 160
ปทุมวัน    ส่วนขายเงินสด ต่อ 112, 113, 115


E-mail
exportmarketing@chaiyaboon.com
marketing@cbg.in.th
sales_cb@chaiyaboon.com