ข่าวสาร – กิจกรรม
วัสดุพิมพ์ 
สร้างแม่พิมพ์
เกี่ยวกับเรา
เครื่องพิมพ์
clean&green 
หมึกพิมพ์ 
เตรียมแม่พิมพ์
ขั้นตอนการพิมพ์
twitter wall
NEWS
เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การบริการ
PHOTOS
รางวัล
Vision, พันธกิจ/ Missionเกี่ยวกับเรา บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดแบบครบวงจรมานานกว่า 50 ปี โดยจัดระบบการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ยังมีบริการจัดอบรมการพิมพ์สกรีนและการแก้ไข ปัญหาทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ วิสัยทัศน์ เป็นองค์การจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมและความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจ สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่สร้างเสริมการทำงานเป็นทีมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานสร้างสรรสิ่งแวดล้อมที่ดี และช่วยเหลือสังคม
วัฒนธรรมองค์การ 3 กลุ่ม 17 ประการ
 
ค่านิยม/ Valueวัฒนธรรมองค์การ 3 กลุ่ม 17 ประการ กลุ่มที่ 1 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ขององค์การ และของแต่ละบุคคล กลุ่มที่ 2 เกี่ยวกับวิธีคิดการจัดการเพื่อนวัตกรรม การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน กระบวนการถัดไป คือลูกค้าของเรา กลุ่มที่ 3 เกี่ยวกับวิธีการทำงาน ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ดำเนินการจัดการแบบ PDCA  จัดการด้วยข้อมูลจริงในสถานที่จริง  แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ  ใช้กรรมวิธีทางสถิติ  จัดลำดับความสำคัญ  จัดการเวลาอย่างมีคุณค่า สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ค่านิยมถูกต้อง = โปร่งใส มีจรรยาบรรณ ตรวจสอบได้ ถูกใจ = ยึดถือความประทับใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ถูกเวลา= จัดการรอบเวลาต่างๆ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว แข่งขันได้ ถูกหลัก = จัดการด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การจัดการคุณภาพTQC (Thailand Quality Class) TQM Best Practices Award KANO Award PM Award (Prime Minister’s Export Award) Thailand Trusted Quality สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ สถานประประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ระบบการจัดการตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 & OHSAS 18001 มาตรฐาน REACH, RoHS, EN71-3 มาตรฐาน SONY GREEN PARTNER มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ และ วัณโรคในสถานประกอบกิจการ  ASO-T ระดับแพลทินัม รางวัลสถานประกอบกิจการสร้างเสริมสุขภาพ “ ระดับก้าวหน้า ” รางวัลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ “ ระดับต้น ” ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO ระดับทอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประกาศเกียรติคุณ “ ระดับทองแดง ” โครงการรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ องค์กรธรรมาภิบาล คนเก่ง คนดีคู่คุณธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาลรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Award ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย รางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบ รางวัลชนะเลิศการประกวด SMEs แห่งชาติ เกียรติบัตรบรรษัทภิบาล SMEs รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี“ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง ”การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ เพชรสยาม ” สาขาพัฒนาสังคม ด้านส่งเสริมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ระดับเงิน กรมอนามัย  โรงงานสีขาว  เกียรติบัตรความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ สภากาชาดไทย  รางวัลองค์กรต้นแบบคุณภาพ แห่งความสุข จังหวัดปทุมธานี รางวัล CSR-DIW
การบริการลูกค้ากลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ยินดีบริการท่านผู้มีอุปการะคุณ ในเรื่องข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การบริการจัดส่งสินค้า การบริการหลังการขาย ฯลฯ โดยขอความกรุณาท่านติดต่อพนักงานของเราได้ที่ สำนักงานปทุมธานีสำนักงานเอกชัย, สำนักงานปทุมวัน หรือท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ และ e-mail  เราขอเรียนเสนอรายการบริการลูกค้าดังต่อไปนี้ข้อมูลคุณสมบัติสินค้าสอบถามบริการหลังการขายการสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์การแจ้งให้พนักงานขายเข้าพบการสอบถามกำหนดจัดส่งสินค้าการทดสอบสินค้ากับวัสดุพิมพ์ของท่านการแก้ไขรายการสั่งสินค้า และเวลาจัดส่งเรายินดีรับทราบข้อเสนอแนะเรื่องการบริการของฝ่ายขาย และฝ่ายบริการจัดส่งพร้อมเรื่องคุณสมบัติสินค้า และเรื่องอื่นใดที่ท่านกรุณาแจ้งเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความขอบคุณยิ่ง การสนับสนุนทางเทคนิคเรายินดีบริการข้อมูลเทคนิคเรื่องการพิมพ์ Screen, PAD, INKJET, LED และการออกแบบ - ผลิตบรรจุภัณฑ์พร้อมการเคลือบเงา - ด้านสิ่งพิมพ์ การจัดอบรมการพิมพ์ และการบริการ ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการโดยเรามีความมุ่งมั่นในการบริการจัดหาข้อมูลให้ตรงตามความประสงค์ของท่านผู้มีอุปการะคุณด้วยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างสรรค์แนวคิด แนวร่วม แนวทาง ในลักษณะร่วมรักษาสภาวะแวดล้อมClean&Green โดยขอความกรุณาท่านติดต่อพนักงานขายเพื่อรับทราบความต้องการของท่าน ด้วยความขอบคุณยิ่ง
กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส [สำนักงานใหญ่ปทุมธานี]26/9 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 โทร : 02-533-2533, 02-994-5199แฟกซ์ : 02-533-2449, 02-994-5180 บจก. ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส [ปทุมวัน]56/21-25 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-215-5512, 02-216-3050-61 แฟกซ์ : 02-214-4760, 02-612-3730 บจก. ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส [เอกชัย]73, 73-1-2 ซอยเอกชัย 76 บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร : 02-451-1633-36 แฟกซ์ : 02-451-1639 ลูกค้าสัมพันธ์               02-994-5199, 02-533-2533 ต่อ 191 สำนักงานใหญ่ปทุมธานี       ฝ่ายขาย ต่อ 149, 125, 106                         ส่วนขายเงินสด ต่อ 150, 160 ปทุมวัน                 ส่วนขายเงินสด ต่อ 112, 113, 115 เอกชัย                 ส่วนขายเงินสด ต่อ 192, 193 E-mailexportmarketing@chaiyaboon.com,  marketing@cbg.in.th ,    sales_cb@chaiyaboon.com 
INQUIRE
Your browser does not support iframes. The contact form cannot be displayed. Please use another contact method (phone, fax etc) Powered by 123ContactForm | Report abuse www.123contactform.com script ends here
ขั้นตอนการพิมพ์
ข่าวสาร – กิจกรรม
สินค้าและบริการ
ติดต่อเรา
หน้าหลัก
Superb Supply Service for Screen
จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีนครบวงจร
loading the library...
loading the printing guide...